ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Zarząd stowarzyszenia działającego pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza dalej również jako „MSR) z siedzibą w Okartowie, działając na podstawie §15 pk.2 Statutu MSR, zawiadamia, iż zwołuje na dzień 15-go października 2022 r. na godz. 11.00 Walne Zebranie Członków MSR, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia.

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
  • Otwarcie Walnego Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
  • Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021 r.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
   za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • Udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium  z wykonywania obowiązków w roku 2021.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   z działalności w roku 2021, oraz udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
  • Omówienie bieżącej sytuacji
  • Wybory uzupełniające do Komisji Dyscyplinarnej
  • Przedstawienie projektu planu działalności Stowarzyszenia do końca 2021 r.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie obrad.
 2. Zawiadamiając o zwołaniu Walnego Zebrania Członków MSR, Zarząd informuje, iż prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje aktualnym członkom MSR, którzy uiścili wszystkie składki członkowskie.
 3. Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć osobiście członkowie MSR, spełniający warunki wskazane w ust. 2 lub ich pełnomocnicy. Pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, legitymująca się posiadaniem pełnomocnictwa udzielonego przez członka MSR, którego podpis zostanie poświadczony na treści pełnomocnictwa przez notariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka Stowarzyszenia.
 4. Zarząd MSR działając w oparciu o dyspozycję przepisu paragrafu 15 ust. 5 Statutu MSR zawiadamia, iż w przypadku, gdy po sprawdzeniu listy obecności ustalone zostanie, iż nie występuje wymagane kworum członków Stowarzyszenia i Walne Zebranie zwołane na 15-go października 2022 r. na godz. 11.00 nie może się odbyć, drugi termin dla odbycia Walnego Zebrania Zarząd wyznacza na dzień 15-go października 2022 r. na godz. 11.30.

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej