LIST OTWARTY DO PANA BURMISTRZA PISZA

ANDRZEJA SZYMBORSKIEGO

Spotkanie przed kamerami TVP w obecności m.in. Pana Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, Pana Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego, Pana Prezesa MOPR Zbigniewa Kurowickiego, Radnych Rady Miejskiej w Piszu, czyli osób szczególnie zainteresowanych bezpieczeństwem na jeziorach, nasunęło serię niejasności i pytań, które zdaniem zarządu MSR powinny zostać wyjaśnione przez Pana Burmistrza. Zainteresowanie mediów wymaga od MSR precyzyjnego i jasnego odpowiadania na stawiane pytania.

Uchwała Rady Miasta Pisz nr XXXIV/387/21 podjęta w dniu 24 listopada br. wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości, na której od przeszło 41 lat Mazurska Służba Ratownicza posiada swoją bazę i realizuje działania związane z patrolowaniem wód jeziora Śniardwy i ratowaniem ludzi ulegających wypadkom na tym jeziorze, stanowi efekt wielokrotnych zabiegów i manipulacji, jakie wobec radnych Rady Miejskiej stosował Burmistrz Pisza Pan Andrzej Szymborski byle tylko dopiąć z góry powziętego zamiaru, jakim jest wyrugowanie MSR z posiadanej nieruchomości, tylko po to, by móc ją zbyć być może na rzecz wcześniej umówionego nabywcy.

W stosunku do naszych ratowników Pan Burmistrz wykazuje pełną bezwzględność a przecież oni wypływając w ekstremalnych warunkach mogą stracić życie ratując innych.

Decyzja Rady Miejskiej za którą stoi Burmistrz Szymborski prowadzi wprost do likwidacji Mazurskiej Służby Ratowniczej, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem bezpieczeństwa osób przebywających na wodach znajdujących się w obszarze działania Gminy Pisz. Mazur. Zadziwiające jest dążenie Burmistrza do pozbycia się podmiotu działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób, bowiem to nikt inny jak Burmistrz powinien być odpowiedzialny za to bezpieczeństwo a teoretycznie powinno mu zależeć na nim, podobnie jak na rozwoju turystyki. Czy żeglarze będą chcieli przypłynąć do Pisza z zatłoczonych szlaków Mazur, wiedząc jaki do mają stosunek do bezpieczeństwa włodarze tego miasta?

Gmina Pisz nigdy nie poniosła jakichkolwiek kosztów z tytułu działania Mazurskiej Służby Ratowniczej, przeciwnie osiągała zyski z dzierżawy działki, na której znajduje się nasza Stacja Ratownicza. Zgodnie      z treścią Aktu Notarialnego na podstawie, którego Gmina Pisz otrzymała w 1995r. naszym staraniem tę działkę, powinna być ona przeznaczona do realizacji działań ratowniczych lub na cele sportowo-rekreacyjne.

Wiemy, że na terenie rzeczonej działki są plany budowy hotelu, którym Burmistrz bardzo kibicuje nie licząc się z opinią szeregu instytucji współpracujących z MSR jak również z opinią Starostwa czy gmin ościennych.  Jeżeli Burmistrz postawi na swoim i doprowadzi do sprzedaży wykorzystywanej na bazę przez MSR działki – w naszej opinii – pozyskane środki nie przeznaczy do budżetu Gminy a będzie jej musiał zwrócić – co wynika z treści ww. Aktu Notarialnego na rzecz podmiotu reprezentującego Skarb Państwa, który przed laty przekazał tę działkę na cele ratownictwa. Podmiotem tym jest obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (prawny następca AWRSP, która w imieniu Skarbu Państwa przekazywała tą ziemię). Gmina nie zyska w ten sposób niczego! Przeciwnie straci dochody z tytułu dzierżawy działki.

W związku z wypowiadanymi publicznie w ostatnim czasie kłamliwymi oskarżeniami Pana Andrzeja Szymborskiego pod adresem Mazurskiej Służby Ratowniczej oraz wykazywanym przez Burmistrza brakiem elementarnej wiedzy na temat działania ratownictwa w Polsce, Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej postanowił odnieść się do tych najbardziej rażących propagowanych oszczerstw:

  1. W jednym ze swoich przemówień podczas sesji Rady Miasta Pisz p. Burmistrz stwierdził, że „(…) na Śniardwach działa sześć służb ratowniczych (…)”.

Twierdzenie to całkowicie mija się z prawdą. Ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz są wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.  Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich organizacjami realizującymi zadania w zakresie ratownictwa wodnego, posiadającymi swoje bazy i legitymujące się wpisem do rejestru przez MSWiA  są tylko dwie służby:

  • Mazurska Służba Ratownicza, Okartowo, 12-250 Orzysz
  • Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko

Pełna lista uprawnionych na terenie RP podmiotów tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego

  1. Burmistrz wielokrotnie wypowiadał się o tym, że Mazurska Służba Ratownicza może przenieść swoją Stację Ratowniczą do Szczech Małych nad jeziorem Roś. Chcąc uprawdopodobnić formułowane przez siebie tezy mówił, że jest w posiadaniu umowy dzierżawy zawartej przez MSR oraz właściciela działki w Szczechach. W charakterystyczny dla siebie sposób ukrył jednak informację, że ta umowa wygasła w 2016 roku i że finalnie Mazurska Służba Ratownicza nie posiada tam jakiegokolwiek terenu.

Niewielkie i rzadko uczęszczane Jezioro Roś jest odcięte od systemu WJM ponad pięciokilometrowym kanałem oraz śluzą. Z tego powodu dotarcie tam naszych łodzi ratowniczych zajmuje około dwóch godzin. W związku z tym, kiedyś było planowane otwarcie dodatkowego posterunku ratowniczego nad jeziorem Roś. Została nawet podpisana notarialna umowa dzierżawy działki przeznaczonej na taki posterunek. Jednak po powstaniu na jeziorze Roś posterunku MOPR, ówczesny Zarząd MSR zrezygnował z organizacji własnego posterunku. W umowie dzierżawy istnieje zapis mówiący o tym, że jeśli przez dwa lata od jej podpisania, jako MSR nie dokonamy inwestycji polegających m.in. na wybudowaniu pomostu oraz zaplecza dla ratowników, to ta umowa wygasa.

Tak też się stało 12 lutego 2016 roku. Faktycznie nasz posterunek nigdy nie istniał w tym miejscu, o czym Pan Andrzej Szymborski doskonale wiedział, a obecnie celowo i uporczywie powiela informacje o rzekomym posterunku MSR na jeziorze Roś tylko po to by oszczerczo dyskredytować działalność MSR.

  1. Kolejnym absurdalnym zarzutem Burmistrza był zarzut wskazujący na to, że MSR nie zajmuje się ratownictwem, a prowadzi jedynie działalność gospodarczą oraz to, że z pewnością sprzedamy tę działkę i podzielimy się pieniędzmi uzyskanymi z jej sprzedaży.

Otóż p. Burmistrz powinien wiedzieć, że Mazurska Służba Ratownicza jest stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, która określa zasady funkcjonowania tego rodzaju podmiotów, w tym zasady prowadzenia działalności gospodarczej w poniższych artykułach:

art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

art. 38. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub                        w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów)

Rzeczywiście prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu szkoleń oraz wykonywaniu różnych prac przy budowlach wodnych. Jest to niezbędne by zapewnić środki na utrzymanie naszej służby, która się boryka z dużymi problemami finansowymi. Jeśli chodzi                                     o podzielenie się pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży działki, to zgodnie z obowiązującym prawem nie jest to możliwe.

  1. Burmistrz zarzuca nam, że nie przestrzegaliśmy umowy dzierżawy działki, na której znajduje się nasza Stacja Ratownicza. Rzekomo mieliśmy poddzierżawiać budynki posadowione się na jej terenie.

Tego rodzaju twierdzenia są nieprawdziwe. Nigdy nie poddzierżawialiśmy posiadanej przez nas działki. Formułowany przez Burmistrza zarzut wiąże się z tym, że osoba, która pod koniec lat 70 XX wieku stała na czele Klubu Żeglarskiego Kormoran, którego mienie zostało przekazane na rzecz MSR w 2020r. zaczęła uzurpować sobie prawo do jednego z naniesień znajdujących się na działce dzierżawionej przez MSR od Gminy Pisz i wystąpiła o zasiedzenie około 400 m2 gruntu będącego częścią tej działki. Absolutnie osoba ta nie miała do tego jakichkolwiek podstaw, co potwierdził Sąd Rejonowy w Piszu             w swoim wyroku oddalającym wniosek o zasiedzenie. Burmistrz doskonale zna ten wyrok sądowy mimo tego uparcie forsuje swoją tezę poddzierżawianiu i o ryzyku utraty działki przez Gminę w wyniku ewentualnego zasiedzenia.

  1. Kilkukrotnie Burmistrz proponował by przenieść naszą działalność na teren, którego właścicielem jest obecny Komandor MSR, który pełni tą funkcje od czerwca 2021r..

Tego rodzaju propozycje uznać należy za rodzaj złośliwości i osobistej niechęci Burmistrza do członków Zarządu MSR. Burmistrz zdaje się zapominać, że stojąc na czele gminy to właśnie On a nie osoby trzecie jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu bezpieczeństwa na terenie gminy, w tym we współpracy z takimi podmiotami jak MSR. Jeżeli Burmistrz tak ochoczo wyznacza role i sposób przeznaczenia dla majątku prywatnego nabytego transparentnie podczas licytacji komorniczej prowadzonej pod nadzorem Sądu, to sam zechce przeznaczyć część ze swojego majątku, który według ostatniego oświadczenia majątkowego jest wart około 3 mln złotych i poświeci którąś ze swoich działek na zbudowanie np. remizy strażackiej? Pan Burmistrz przedstawia siebie jako osobę niezwykle zaangażowaną w sprawy Miasta i dbającą o budżet. To może zaproponuje również przeniesienie Rady Miasta na swoją kolejną działkę?

Wskazując na powyższe oszczercze wypowiedzi i komunikaty Burmistrza formułowane po adresem Mazurskiej Służby Ratowniczej podnosimy, że podobnych kłamliwych informacji których autorem jest pan Andrzej Szymborski jest znacznie więcej.  Z całą mocą podkreślamy, iż są one nieprawdziwe.

Wiemy, że Burmistrz Andrzej Szymborski, ze względu na szereg popełnionych zaniechań                                              i kontrowersyjnych decyzji jakie podjął w czasie obecnej kadencji, nie ma szans na kolejną kadencję. Liczymy również na to, że mieszkańcy Gminy Pisz zechcą położyć kres autorytarnym i nieliczącym się
z opinią publiczną rządom Pana Burmistrza i podejmą odpowiednie działania, skutkujące odwołaniem Burmistrza jeszcze przed upływem dotychczasowej kadencji.

Panie Burmistrzu! Wiemy kim są Ci tajemniczy inwestorzy, o których Pan mówił na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada br. chcący wybudować hotel na działce, na której obecnie znajduje się infrastruktura służąca do ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków na jeziorach mazurskich,                            a w szczególności na jeziorze Śniardwy.

Mimo posiadania pewnych informacji o osobach owych inwestorów i tym kto ich motywuje, mamy jednak nadzieję, że w swoich działaniach nie kieruje się Pan własnym interesem i że nie planuje odnosić osobistych korzyści wynikających ze sprzedaży tej działki, po to by zapewnić sobie spokojną emeryturę po zakończeniu kadencji.

Ze swojej strony obiecujemy, że dopilnujemy by się tak nie stało.

Mamy też nadzieję, że na Wielkich Jeziorach Mazurskich nigdy nie zdarzy się żadna tragedia taka jak biały szkwał, który miał miejsce w 2007 roku i że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że Burmistrz i Radni Miasta Pisz będą winni czyjejś śmierci, bo w wyniku ich działań zabraknie np. ratowników Mazurskiej Służby Ratowniczej mogących nieść pomoc ofiarom wypadków.

Liczymy na to, że Pan Burmistrz zajmie stanowisko w przywołanej sprawie i wyrażamy nadzieję na to, że nie doprowadzi Pan do rozwiązania naszej służby.

Z poważaniem

Zarząd Mazurskiej Służby Ratowniczej