Kategoria: Bez kategorii

Szkolenia i egzaminy – patenty motorowodne

Szanowni Państwo,

wstępnie ustaliliśmy terminy egzaminów na patenty motorowodne. Przed egzaminami odbywać się będą kursy organizowane przez naszych szkoleniowców. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną szkolenia@msr-okartowo.pl.

Terminy egzaminów:

11.07.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

18.07.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

25.07.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

15.08.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

22.08.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

12.09.2021 r. – Egzamin na „Sternik motorowodny”

19.09.2021 r. – Egzamin na „Licencję do holowania narciarza wodnego”

Podane terminy są terminami szacunkowymi mogą ulec zmianie.

Mamy nowe Władze

W dniu 26-06-2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza.

W skład Zarządu weszli:

Krzysztof Kornaś

Jacek Gwiazdowski

Kazimierz Nazarkiewicz

Marcin Kwiatkowski

Marek Kwasowiec.

Nowo wybrany Zarząd deklaruje dołożyć wszelkich starań by nadal budować dobre imie Mazurskej Służby Ratowniczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA

Zarząd stowarzyszenia działającego pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza dalej również jako „MSR) z siedzibą w Okartowie, działając na podstawie paragrafu 15 ust 3 Statutu MSR zawiadamia, iż zwołuje na dzień 26 czerwca 2021r. na godz. 12.00 Walne Zebranie Członków MSR, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia.

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
 2. Otwarcie Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 4. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku
  2020r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
  za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 9. Udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium
  z
  wykonywania obowiązków w roku 2020.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  z
  działalności w roku 2020, oraz udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
 11. Omówienie nowych zasad członkostwa w Stowarzyszeniu.
 12. Omówienie bieżącej sytuacji i ustaleń poczynionych przez członka Zarządu pełniącego obowiązki Komandora w związku z przejęciem czynności kierowania działalnością bieżącą Stowarzyszenia w następstwie śmierci
  w grudniu 2020r. dotychczasowego Komandora.
 13. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie MSR.
 15. Dokonanie zmian w składzie Zarządu poprzez:
 16. podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Zarządu;
 17. podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu i powołanie członków Zarządu;
 18. podjęcie uchwały o powierzeniu jednemu z członków Zarządu MSR funkcji Komandora;
 19. podjęcie uchwały o powierzeniu jednemu z członków Zarządu MSR funkcji Wice-Komandora.
 20. Dokonanie zmian s składzie Komisji Rewizyjnej poprzez:
 21. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej;
 22. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej
 23. Dokonanie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej poprzez:
 24. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego składu Komisji Dyscyplinarnej;
 25. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Komisji Dyscyplinarnej.
 26. Przedstawienie projektu planu działalności Stowarzyszenia do końca 2021r.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad.
 • Zawiadamiając o zwołaniu Walnego Zebrania Członków MSR, Zarząd informuje, iż prawo udziału w Walnym Zebraniu przysługuje tym członkom MSR, którzy legitymują się uiszczeniem wszystkich składek członkowskich.
 • Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć osobiście członkowie MSR, spełniający warunki wskazane w ust. 2 lub ich pełnomocnicy. Pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, legitymująca się posiadaniem pełnomocnictwa udzielonego przez członka MSR, którego podpis zostanie poświadczony na treści pełnomocnictwa przez notariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka Stowarzyszenia.
 • Zarząd MSR działając w oparciu o dyspozycję przepisu paragrafu 15 ust. 5 Statutu MSR zawiadamia, iż w przypadku, gdy po sprawdzeniu listy obecności ustalone zostanie, iż nie występuje wymagane kworum członków Stowarzyszenia i Walne Zebranie zwołane na 26 czerwca 2021r. na godz. 12.00 nie może się odbyć, drugi termin dla odbycia Walnego Zebrania Zarząd wyznacza na dzień 26 czerwca 2021r. na godz. 12.30.

Zarząd Stowarzyszenia

JEST ZGODA NA ORGANIZOWANIE KURSÓW MOTOROWODNYCH!!! 30-05-2021

Otrzymaliśmy informacje, że jest zgoda na organizowanie kursów motorowodnych.

Oczywiście musimy przestrzegać i stosować się  wszelkich wytycznych jakie obowiązują w związku z COVID 19.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu po przez:

szkolenia@msr-okartowo.pl

lub telefonicznie (087) 425-30-77, mobil: 603 729 560

Termin pierwszego egzaminu: 30.05.2021

Kurs odbędzie się w dniach 28-29.05.2021

Istnieje możliwość noclegu dla uczestników kursu.

Informacja COVID

Szanowni Państwo,
Mazurska Służba Ratownicza utrzymuje dyżury ratownicze oraz prowadzi niezbędne prace, które pozwalają nam być w ciągłej gotowości.
Właścicieli łodzi przebywających w portach MSR prosimy o zachowanie niezbędnych czynności, które zapewnią bezpieczeństwo i zachowanie dystansu społecznego.
Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i decyzje administracji rządowej by otworzyć w pełni całą Bazę dla naszych gości.
Coraz więcej osób jest zaszczepionych i nabywa odporności . Mamy nadzieję , że nauczymy się żyć z wirusami w taki sposób by mogli Państwo korzystać z piękna miejsca, w którym się znajdujemy.

Informacja

W dniu 30-01-2021 w miejsce wakatu po zmarłym Komandorze

do Zarządu Mazurskiej Służby Ratowniczej został powołany

Pan Józef Lewczak.

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E
o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo- wyborczego
Członków Stowarzyszenia
Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zgodnie z § 16 pkt. C Statutu Stowarzyszenia,
z własnej inicjatywy, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 07-12-2019 roku, w bazie MSR w Okartowie.
Pierwszy termin – godz. 11.00, drugi – godz. 11.30.

STERNIK MOTOROWODNY – terminy szkoleń i EGZAMINÓW

ZAPRASZAMY na weekendowe szkolenia na stopień STERNIKA MOTOROWODNEGO zakończone EGZAMINEM w dniach: 31 lipca – 1 …

Szkolenia i egzaminy – patenty motorowodne

Szanowni Państwo, wstępnie ustaliliśmy terminy egzaminów na patenty motorowodne. Przed egzaminami odbywać się będą …

Mamy nowe Władze

W dniu 26-06-2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod nazwą Mazurska Służba Ratownicza. …